Několik vět k otázce vydávání tištěných Skalických novin

Již poněkolikáté se na zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice řešil osud tištěných Skalických novin. Považuji tedy za nutnost, podat zde krátkou zprávu za sebe i za redakční radu.

Usnesení redakční rady Skalických novin

Na poslední schůzce redakční rady, která se konala již 26.3. 2019, jsme se usnesli na těchto bodech:

  • Redakční radu je nutné doplnit o nového člena, který by nahradil odstoupivšího Dominika Matouše. Nový člen by měl vzejít z vedení obce, aby bylo její složení vyvážené a Skalické noviny se nestaly pouze novinami opozice.
  • Veškeré záležitosti týkající se tisku a přípravy novin jsou záležitostí obce. Náplní práce redakční rady je pouze obsah Skalických novin, který její členové dodají obci ve finální podobě do tisku.
  • Podklady pro články týkající se výstavby a chodu obce do úvodního oddílu novin dodá vedení obce, aby redakce mohla občany – čtenáře objektivně, pravdivě a nestranně informovat a to v dostatečném předstihu před uzávěrkou daného čísla, aby mohl být článek dostatečně zodpovědně zpracován.
  • Podmínkou existence a fungování Skalických novin je zachování jejich objektivity a nezávislosti jako obecního periodika.

Výše zmíněná usnesení redakční rady jsme sepsali a v tištěné i elektronické podobě druhý den předali na obec. Ta za dobu čtyř měsíců na naše požadavky nikterak nereagovala.

Na posledním zasedání zastupitelstva padla z úst starosty obce výtka, že vyčleněný rozpočet na Skalické noviny byl již vyčerpán. K tomu musím sdělit následující.

V době úvah o vydávání obecního periodika, v prosinci 2018, jsem si nechal od několika tiskáren vyhotovit předběžnou kalkulaci na předpokládaný náklad 400 kusů po 20 stránkách barevného tisku. Nejnižší nabídka se pohybovala okolo 8 tisíc Kč. K této částce bylo potřeba připočíst ještě náklady za grafické práce. Ty se u později vydaného jediného čísla Skalických novin pohybovaly okolo 3 tisíc korun.

Tyto předběžné výpočty jsem přednesl 20. prosince 2018 na 3. zasedání zastupitelstva obce, kde byla rovněž zvolena redakční rada a redaktorkou novin zvolena Martina Studzinská. Prostým výpočtem, při předpokládaném čtvrtletníku, by se roční náklady za noviny pohybovaly okolo částky 40 tisíc korun.

První číslo Skalických novin

Obálka prvního čísla Skalických novin

Během práce na prvním vydání se ukázalo, že původně kalkulovaný náklad 400 kusů byl podhodnocen. Z obecního úřadu jsem získal informaci o skutečném počtu domácností na Stříbrnoskalicku. Je jich téměř 480. Náklad jsme díky tomu, že bylo do každé domácnosti počítáno s jedním výtiskem, byli nuceni navýšit na 550 kusů (několik kusů jsme dali do skalické knihovny a informačního centra, několik povinných výtisků se posílá na Ministerstvo kultury a do různých knihoven). Další problém (samozřejmě jen z hlediska nákladů) nastal, když jsme s Martinou Studzinskou sesbírali všechny články od pestrého spektra přispěvatelů – obec, spolky, hasiči, základní a mateřská škola, kostelnice, knihovnice, podnikatel. Ve výsledku se počet stran prvního čísla obecního zpravodaje vyhoupl na 32.

Poptávku na tisk zpravodaje o 32 stranách a 550 kusech jsem rozeslal celkem pěti tiskárnám. Přišly mi nabídky od 16 do 30 tisíc. Vybral jsem samozřejmě tu nejnižší. Všechny výše zmíněné kroky byly konzultovány s redakční radou zvolenou zastupitelstvem obce. První (a zatím poslední) číslo obnovených Skalických novin vyšlo počátkem února 2019 (PDF verze zde).

Vzhledem k navýšení nákladu, obsahu a tedy i rozpočtu na noviny jsem zastupitelstvo požádal o stanovení maximálních ročních nákladů na jejich vydávání. Ty by v se případě publikování inzerce pohybovaly mezi 60 až 65 tisíci korunami. Současné vedení obce toto navýšení zamítlo a neustále operuje s předběžně kalkulovanou částkou na menší náklad, o měně stranách, tedy s 40 tisíci korunami. Tato částka byla prvním číslem vyčerpána z půlky.

Diskutovat ano, podílet se ne

V zápise z posledního sedmého zasedání zastupitelstva obce se dozvíte, že je starosta obce ochoten další osud novin prodiskutovat s redakční radou. Zároveň, a to v zápisu není, na zasedání konstatoval, že není ochoten se na vydávání novin jakkoli podílet. Místostarosta obce pan Valenta vyjádření redakční rady, ač mu bylo zasláno, ani nečetl, takže s ním počítat rovněž nemůžeme.

K tomu se dá dodat jediné. Neznám obec, kde by vycházel obecní zpravodaj bez toho, aby se na tvorbě jeho obsahu nespolupodílelo vedení obce.

Jak dál?

Můj názor je, že v obci hospodařící ročně s 30 miliony nemá význam se již několik měsíců hádat o částku 20 tisíc korun. Za sebe jako člena redakční rady konstatuji následující. Pokud nedojde k nominování zástupce z vedení obce na uvolněné místo v redakční radě a převzetí zodpovědnosti za realizaci tisku obcí, nemůžu v práci na Skalických novinách jako opoziční zastupitel pokračovat.

Tištěné Skalické novin jsou sice v nedohlednu, ty internetové však jedou dál.

Jakub Hlavatý

Lajkujte, sdílejte:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *